VEDTÆGTER FOR RUNGSTED TANGLAUG - CVR 36582472

1.0 Navn
Foreningens navn er Rungsted Tanglaug.

2.0Formål og vilkår

Foreningens formål er at flytte ophobet tang syd for Rungsted Havn ud på åbent hav.

​Dette gøres primært af følgende tre årsager:

- at fjerne tangen i et interval og på en måde, så det er til gavn for natur og miljø
​- at forhindre lugtgener i forbindelse med, at tangen går i forrådnelse

​- at minimere risikoen for, at dyr og mennesker kan sidde fast i tangen

​2.1  Sæsonen for fjernelse af tang vil typisk være fra maj til september og et anslået behov vil være 2 til 3 gange i løbet af perioden.


​2.2
Bestyrelsen beslutter i samråd med Hørsholm Kommune, hvornår tangen skal fjernes.


​2.3
Fjernelse af tang sker i henhold til en nærmere aftalt procedure, hvor alle relevante interessenter i området er informeret senest 48 timer før.
​Herudover er det påkrævet, at vindretningen er enten V, VSV eller VNV.


​2.4
Arbejdet udføres af fremmed entreprenør.


3.0
Hjemsted

Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune.


4.0 Medlemsforhold


​4.1
Som medlem kan optages alle privatpersoner, foreninger og virksomheder, der måtte have interesse i at bakke op om foreningens formål.


​4.2
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse med angivelse af telefonnummer og adresse. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.


​4.3
Udmeldelse kan finde sted ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse inden udgangen af et kalenderår. Der tilbagebetales ikke forudbetalt kontingent ved udmeldelse.

4.4 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Ved eksklusion fritages medlemmet fra en eventuel kontingentrestance.

Medlemmer, der ikke betaler kontingent, slettes uden videre fra medlemslisten efter en skriftlig påmindelse.


5.0 Kontingent


​5.1
Regnskabsåret følger kalenderåret, og prisen på kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af bestyrelsen på generalforsamlingen.


​Kontingentet for 1 års medlemskab er 2.000 kr. for privatpersoner og foreninger.

Kontingentet for 1 års medlemskab er 5.000 kr. for virksomheder.


​5.2
Skulle et medlem ønske at bidrage yderligere til foreningen og dermed styrke den samlede indsats, vil det blive modtaget med taknemmelighed.

6.0 Bestyrelsen


​6.1
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fire medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


​6.2
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.


​6.3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.


​6.4
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.


​6.5
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


​6.6
For foreningens medlemmer er alt arbejde inkl. bestyrelsesarbejde ulønnet.

7.0 Generalforsamlinger


​7.1
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.


​7.2
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 30. november.


​7.3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Behandling af indkomne forslag
4) Godkendelse af årsregnskab
5) Fastsættelse af kontingent på baggrund af forevist budget
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af revisor
8) Eventuelt


7.4 Der indkaldes til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved skrivelse til de enkelte medlemmer med angivelse af dagsorden. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæringen herom.


​7.5 Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.


​7.6 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.


7.7 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at en fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

8.0 Tegning og hæftelse


8.1 Foreningen forpligtes til udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.


8.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

9.0 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med stemmeflerhed på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

10.0 Opløsning


​10.1
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås den majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


​10.2
Formuen skal ved evt. opløsning deles ligeligt mellem foreningens medlemmer dog med procentuel hensyntagen til de medlemmer, der måtte have doneret yderligere midler end det opkrævede minimumskontingent.

Således vedtaget på foreningens konstituerende generalforsamling d. 9. marts 2015, Rungsted Kyst.


Bestyrelsen​​
​Kenneth Stampe - Formand (Rungsted Strandvej 108)
Stine Gregersen Kold - Næstformand (Hoteldirektør Rungstedgaard)
​​Jens Peter Heesche Hansen - Sekretær (Rungsted Roklub)
​Peter Hansen - Bestyrelsesmedlem (Rungsted Strandvej 100)
​Ramazan Turan - Kasserer (Rungsted Strandvej 104)

​​

ERHVERVSSPONSORER
​FOR RUNGSTED TANGLAUG:

Rungsted Tanglaug – CVR 36582472